فخرعظمی ارغون: جمعیت نسوان وطنخواه ، آینده ایران، نامه بانوان

فخرعظمی ارغون (۱۲۷۷-۱۳۴۵ش.\۱۸۹۹-۱۹۶۷م.) که با نام فخر عادل مینوشت، متولد محله سرخاب تبریز و بزرگ شده در تهران بود. او یکی از بنیانگزاران و اعضای فعال جمعیت نسوان وطنخواه (۱۳۰۱-۱۳۱۲ ش.\۱۹۲۲-۱۹۳۳ م.) بود، و همراه با همسرش نشریه آینده ایران را چاپ میکرد که از سال ۱۳۱۱ ش.\۱۹۳۳ م. سردبیری آن …

زندخت شیرازی، دختران ایران، جمعیت انقلاب نسوان

فخرالملوک زندپور (١٢٨٨-١٣٣١) که با اسم «زنددخت شیرازی» و به تدریج «زندخت» مینوشت و میسرایید، بنیانگزار « انجمن انقلاب نسوان» در ۱۳۰۶ ش.\ ۱۹۲۷ م. و ناشر نشریهء «دختران ایران» بود. وی در مورد خودش مینویسد به علت آزادیخواهی و خواستن آزادی نسوان بارها مورد تحقیر و تکفیر ملایان و …