فخرعظمی ارغون: جمعیت نسوان وطنخواه ، آینده ایران، نامه بانوان

فخرعظمی ارغون (۱۲۷۷-۱۳۴۵ش.\۱۸۹۹-۱۹۶۷م.) که با نام فخر عادل مینوشت، متولد محله سرخاب تبریز و بزرگ شده در تهران بود. او یکی از بنیانگزاران و اعضای فعال جمعیت نسوان وطنخواه (۱۳۰۱-۱۳۱۲ ش.\۱۹۲۲-۱۹۳۳ م.) بود، و همراه با همسرش نشریه آینده ایران را چاپ میکرد که از سال ۱۳۱۱ ش.\۱۹۳۳ م. سردبیری آن …